{:da}Åben Landsby{:}{:en}Open village{:}{:de}Tag der offenen Tür in Ho{:}

Dato: 3. juni 2017
Tid: 00:00 - 00:00
Sted: Ho

{:da}Åben Landsby – Lørdag i pinsen – 3. juni 2017 kl. 10 – 15 2017

Kig forbi og oplev ægte landsby idyl i Nationalpark Vadehavet krydret med sprudlende energi fra byens små butikker.
Mød kreative mennesker og nyd naturen med skov, vand og masser frisk luft.

Programmet for 2017

Kom og oplev spændende udstillinger af bl.a. lokale produkter ved Teltet på plænen mellem Ho Kro og Ho Præstegård
Deltag i vores konkurrence – Præmierne udtrækkes fra teltet kl. 15:00

Gåtur til Ho Havn med naturguide fra NaturKulturVarde – Start ved Teltet

Sightseeing-bussen – fragter dig rundt i Ho:
Teltet Ho by – KeramiskKontor – Ellipsen – Golfbanen.
Bussen kører fra Teltet kl 10:00 – sidste tur kører kl 14:00.

Ho Kirke – døren er åben,- så kig ind og se vores smukke landsby-kirke med et af Danmarks ældste kirkeskibe.
Få en snak og se billeder fra gamle dage sammen med Lokalhistorisk Forening Blåvandshuk

Ho Præstegård – her kan du møde kunstnere og kunsthåndværkere der udstiller ting og sager.
Og så er der altid et eller andet på kanden her hos os.

Ho Strik – butikken er åben. Strikkekonkurrence. Kreative boder.
Nørklerhygge (tilmelding nødvendig)

Ho Kro – i teltet på vores terrasse uddeler vi smagsprøver.
Mulighed for køb af drikkevarer samt grillede galloway-frankfurtere

Hannahs Galleri – Ho’s egne kunstnere udstiller

Stutteri Vestmose – tilbyder ponyridning for børn ved Thomas Lange Haven og smagsprøver fra egen ”Pony-cafe”

Rav Mads’ Hus – butikken har åben for salg af rav og antikviteter

Sikringsgruppen Vest – vi sikrer dit hus mod tyve

SportsPark Blaavandshuk Golfcenter – kom ud og prøv kræfterne!
Vi tilbyder gratis bolde og fri spil på Engbanen

Keramisk Kontor – håndlavet keramik & design af indehaverne og af danske kunsthåndværkere og designere +events fra Vesterhavets Barfodspark

Ellipsen – tag madpakken med og nyd den i Ho’s udendørs forsamlingshus.
Natur & Kultur i Ho sørger for lidt sødt til ganen med pandekagebagning over grill
Lør, 3. Juni 2017, kl 10:00 – kl 15:00{:}{:en}Open Village – Saturday in Pentecost – June 3, 2017 at. 10 – 15 2017

Look past and experience true village idyll in the National Park Wadden Sea spiced with sparkling energy from the city’s small shops.
Meet creative people and enjoy nature with forest, water and plenty of fresh air.

Program for 2017

Come and experience exciting exhibitions of Local products at the tent on the lawn between Ho Kro and Ho Præstegård
Join our competition – Prizes will be withdrawn from the tent at. 15:00

Walk to Ho Havn with nature guide from NaturKulturVarde – Start at the tent

The sightseeing bus – carries you around Ho:
The Ho Ho Temple – Ceramic Office – Ellipsen – Golf Course.
The bus runs from the tent at 10:00 – the last trip is at 14:00.

Ho Kirke – the door is open – so look in and see our beautiful village church with one of Denmark’s oldest church ships.
Get a talk and see pictures from old days together with Lokalhistorisk Forening Blåvandshuk

Ho Præstegård – here you can meet artists and craftsmen who exhibit things and things.
And then there is always something on our lap here with us.

Ho Knit – The store is open. Knitting Competition. Creative stalls.
Nørklerhygge (registration required)

Ho Kro – In the tent on our terrace we divide taste samples.
Possibility of buying drinks as well as grilled galloway frankfurters

Hannah’s Gallery – Ho’s own artists exhibit

Stutteri Vestmose – offers pony riding for children at Thomas Lange Haven and tastings from their own “Pony cafe”

Rav Mads’ House – The store is open for sale of amber and antiques

The security group Vest – we secure your house against twenty

SportsPark Blaavandshuk Golfcenter – Come and try the forces!
We offer free balls and free games at the UK

Ceramic Office – handmade ceramics & design by the proprietors and by Danish craftsmen and designers + events from the North Sea Barfodspark

Ellipsen – Take the lunch pack and enjoy it in Ho’s outdoor meetinghouse.
Nature & Culture in Ho makes a little sweet to the palate with pancake baking over the grill
Sat, 3rd June 2017, 10:00 – 15:00{:}{:de}Tag der offnen Tür – Samstag Pfingsten – 3. Juni 2017 an. 10-15 2017

Kommen Sie vorbei und erleben Sie echte Dorfidylle im Nationalpark Wattenmeer, gewürzt mit überschwänglicher Energie aus der kleinen Läden der Stadt.
Treffen Sie kreative Menschen und die Natur genießt mit Wald, Wasser und viel frischer Luft.

Das Programm für 2017

Kommen Sie und erleben spannende Ausstellungen umfassen lokale Produkte im Zelt auf dem Rasen zwischen Ho Inn und Ho vicarage
Geben Sie unseren Wettbewerb – Preise aus dem Zelt zu gezogen werden. 15.00 Uhr

Der Weg zum Ho Harbor mit Naturführern von Natur Kultur Varde – Start im Zelt

Tour-Bus – führt Sie rund um Ho:
Die Zeltstadt Ho – Keramik Büro – Ellipse – Golfplatz.
Der Bus fährt vom Zelt um 10:00 Uhr – letzte Führung um 14.00 Uhr verlässt.

Ho-Kirche – die Tür ist offen – so in fallen und unsere schöne Dorfkirche mit einem von Dänemarks ältester Kirche Schiffen zu sehen.
Haben Sie einen Chat und sehen Sie Bilder von den alten Tagen mit der Local History Association Blåvandshuk

Ho Pfarrhauses – hier können Sie die Künstler und Handwerker treffen, die Sachen ausstellen.
Und dann gibt es immer etwas in den Topf hier bei uns.

Ho Knitting – der Laden ist geöffnet. Stricken Wettbewerb. Kreative Ständen.
Nørklerhygge (Registrierung erforderlich)

Ho Inn – im Zelt auf der Terrasse, vergeben wir Verkostungen.
Möglichkeit für Getränke und gegrillte Galloway frankfurters Kauf

Hannah Galerie – Ho eigene Künstler ausstellen

Stud Vest Moses – bietet Ponyreiten für Kinder bei Thomas Lange Haven und Verkostungen von eigenem „Pony-Café“

Rav Mads’ Hus – ist der Laden offen für den Verkauf von Bernstein und Antiquitäten

Sicherungsgruppe West – wir Ihr Haus vor Dieben sichern

Sportpark Blaavandshuk Golf Center – kommen und Kräfte versuchen!
Wir bieten kostenlose Bälle und kostenlose Spiele auf Engbanen

Keramik Büro – handgemachte Keramik und Design von Inhabern und von dänischen Handwerker und Designer + Ereignisse aus der Nordsee Barefoot Park

Die Ellipse – nehmen Sie Ihr Mittagessen und genießen Sie es in Hos Außenhalle.
Natur & Kultur in Ho eine süße Überraschung mit Pfannkuchen sorgt für den Grill backen
Sa, 3. Juni 2017, um 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr{:}